Α world class trade show

07-10 February 2025

METROPOLITAN EXPO

HORECA 2023 | Web TV

HORECA 2023 | Χαιρετισμοί Εγκαινίων

HORECA 2023 Promo Videos

HORECA 2022 | Testimonials Εκθετών

HORECA | Post Show Videos

HORECA WEB TV - 2022

HORECA 2022 Promo Videos

HORECA 2020 Business Lab | Cafe Bar

HORECA 2020 Business Lab | Restaurants

HORECA 2020 Business Lab | Hotels

HORECA 2020 Beer & Spirits Show

HORECA 2020 | Beer & Spirits Show - Πανελλήνιο Διαγωνισμοί ΕΜΕ

HORECA 2020 | Beer Day

Subscribe to our Newsletter